PPA66 ระดับจังหวัด

PPA65 ระดับจังหวัด
ลำดับ รายการ เกณฑ์ แหล่งข้อมูล ดูรายละเอียด
PPA66_1 [ ทันตสาธารณสุข ] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ร้อยละ 100 HDC ดูข้อมูล
PPA66_2 [ ทันตสาธารณสุข ] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ร้อยละ 100 HDC ดูข้อมูล
PPA66_3 [ ส่งเสริมสุขภาพ ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 HDC ดูข้อมูล
PPA66_4 [ ส่งเสริมสุขภาพ ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริมกระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 HDC ดูข้อมูล
PPA66_5 [ ส่งเสริมสุขภาพ ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I ร้อยละ 100 HDC ดูข้อมูล
PPA66_6 [ ส่งเสริมสุขภาพ ] เด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 70 HDC ดูข้อมูล
PPA66_7 [ โรคไม่ติดต่อ ] ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้รับการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน ร้อยละ 60 HDC ดูข้อมูล
PPA66_8 [ โรคไม่ติดต่อ ] ร้อยละประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 HDC ดูข้อมูล
PPA66_9 [ ส่งเสริมสุขภาพ ] คัดกรองภาวะโลหิตจางในช่วงอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์ ร้อยละ 100 HDC ดูข้อมูล
PPA66_10 [ ส่งเสริมสุขภาพ ] การให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ร้อยละ 100 HDC ดูข้อมูล

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน