[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง

A = เด็กอายุ 6-12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
B = เด็กอายุ 6-12 เดือน
อัตรา = ( A / B ) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (ร้อยละ 70)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 973 387 39.77 2023-07-17
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 193 82 42.49 2023-07-17
3 [11324] รพ. ลานสกา 244 37 15.16 2023-07-17
4 [11325] รพร. ฉวาง 338 244 72.19 2023-07-17
5 [11326] รพ. พิปูน 130 19 14.62 2023-07-17
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 197 79 40.10 2023-07-17
7 [11328] รพ. ชะอวด 417 348 83.45 2023-07-17
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 970 486 50.10 2023-07-17
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 819 252 30.77 2023-07-17
10 [11331] รพ. นาบอน 119 71 59.66 2023-07-17
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 470 400 85.11 2023-07-17
12 [11333] รพ. ปากพนัง 341 148 43.40 2023-07-17
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 510 150 29.41 2023-07-17
14 [11335] รพ. สิชล 625 285 45.60 2023-07-17
15 [11336] รพ. ขนอม 152 20 13.16 2023-07-17
16 [11337] รพ. หัวไทร 340 111 32.65 2023-07-17
17 [11338] รพ. บางขัน 328 109 33.23 2023-07-17
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 95 60 63.16 2023-07-17
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 27 2 7.41 2023-07-17
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 202 83 41.09 2023-07-17
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 152 3 1.97 2023-07-17
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 3 1 33.33 2023-07-17
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 340 42 12.35 2023-07-17
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 190 150 78.95 2023-07-17
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 101 49 48.51 2023-07-17
27 [40742] รพ. นบพิตำ 183 106 57.92 2023-07-17
28 [40743] รพ. พระพรหม 283 205 72.44 2023-07-17
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 117 37 31.62 2023-07-17
รวม 8,859 3,966 44.77

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน